Каталог

Търсене

Прибори за измерване параметрите на електробезопасност - Прибори за измерване на параметрите на безопасност на електроустановки

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MTECH

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MTECH 0 Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MTECH 0

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MTECH (M=Master) от ново технологично поколение, с работа в диалогов режим и подобрени технически характеристики, в комплект с адаптер за измерване на напрежение, съпротивление на контур фаза-защитна нула (работна нула), ток на к.с. на контура, заземително съпротивление, честота, нискоомно съпротивление, изолационно съпротивление. Уредът позволява измерване на съпротивление на контур фаза-защитна нула (работна нула) без изключване на дефектнотоковите защити, Уредът проверява надеждността на стандартните дефектнотокови защити, както и на специални дефектнотокови защити: селективни, преносими (SRCDs, PRCDs), тип G/R, тип А, тип АС, тип В. Притежава указател за посоката на въртене на електрическото поле (последователност на фазите), изчислява дължината на кабел с известно сечение. Захранването на уреда се осъществява от 8 броя батерии по 1,5V, тип LR6. В случай, че батериите са акумулаторни, уредът позволява зареждането им, без изваждане от корпуса, чрез адаптер за 240 V или за превозно средство. Благодарение на своята специална конструкция, бутони за управление в ръкохватката и ремък за окачване, уредът се характеризира с максимално удобство при работа.

Технически характеристики:
1. Графичен осветен LCD екран за показване на измервателните величини и граничните стойности, менюта, схеми на свързване, помощна информация, таблици, съобщения за грешки и т. н.
2. Сигнални лампи за индикация на превишаването на граничните стойности.
3. Измерване на променливи напрежения до 600 V .
4. Измерване на честота в интервал 15….1000 Hz.
5. Измерване импеданса на контура фаза-нула (защитна или работна нула) под напрежение 0.01…9,99 Ω с разделителна способност 10 mΩ.
6. Изчисляване тока на късо съединение за точката на измерване 0…999 A…9,99 kA…..50 kA с разд. способност съответно 1 А, 10 А, 100 А
7. Измерване на изолационно съпротивление в интервал 1 Ω…300 МΩ с постоянни напрежения 10, 100, 250, 500, 1000 V или регулируемо напрежение в обхват 25…1200 V.
8. Измерване на малки омически съпротивления (0,01…..99,9 Ω) по вградена четирипроводна схема с офсет на стойности до 10 Ω. Изчисляване дължина на меден проводник със стандартно сечение на основата на измереното съпротивление.
9. Измерване на утечни токове до 1 A АС и на работни токове 5….150А АС посредством токови клещи (обект на допълнителна поръчка).
10. Установяване последователност на фазите.
11. Извеждане на списък с подходящите предпазители.
12. Възможност за измерване изолационен импеданс на подове и стени.
13. Възможност за измерване проводимостта на настилки за електростатични заряди по EN 1081.
14. Изпитване на стандартни дефектнотокови защити (ДТЗ) тип А 10, 30, 100, 300, 500 mA, и дефектнотокови защити (ДТЗ) тип В 10, 30, 100, 300, 500 mA както и включващо задействането им с линейно нарастващ ток на утечка и извеждане на екрана на действителния ток на задействане и допирното напрежение в момента на сработването, както и на заземитоното съпротивление. Изпитване на ДТЗ с петкратен номинален ток на защитата и извеждане времето на задействане. Възможност за изпитване на ДТЗ чувствителни към постоянен ток. Възможност за изпитване на ДТЗ чувствителни към постоянен ток тип В.
15. Изпитване на специални ДТЗ селективни, преносими (SRCDs, PRCDs), тип G/R, тип А, тип АС, тип В и ДТЗ в мрежи с изолиран звезден център. Възможност за изпитване на ДТЗ с утечен ток, зададен от потребителя.
16. Измерване на заземително съпротивление чрез I/U – измервателни методи и пад на напрежение на заземител (отделен от мрежата) с/без заземителна сонда SP 350 и макара TR 25, предмет на допълнителна заявка.
17. Измерване на заземително съпротивление на утечка.
18. Възможност за изпробване стартиране нa електромер.
1. Възможност за връзка с печатащо устройство.
20. В уредът има интегрирана памет, съхраняваща данни от измерванията, уреда обменя данните с компютър в двете посоки чрез USB връзка без необходимост от допълнително оборудване.
21. Измервателния уред позволява въвеждане на данни чрез баркод четец , свързан посредством RS232 порт, както и чрез RFID скенер.
22. Възможност за измерване на заземително съпротивление без разкачване на заземителния контур с помощта на гъвкави токови клещи Metraflex Р300 и сонда със следните параметри и особености:
• Широк обхват на приложение , 3 измервателни обхвата 3А, 30А, 300А, широк честотен обхват – от 20 Hz до 4 kHz
• Висока чувствителност и динамичност дори при малки токове,
• Ниска зависимост от положението на сензора и външни влияния
• Степен на защита IP65 на сензора IP40 на измервателния усилвател.

Доставката включва: уреда Profitest MTech, измервателни адаптери (2/3-полюсен, щепсел Шуко), крокодилни щипки, ремък за носене, комплект акумулаторни батерии, зарядно устройство, компютърна програма за комуникация с уреда ETC, DAkkS калибр. сертификат по IEC 17025, валидност 3 год., ръководство за работа на български език.

Принадлежности към Profitest MTech, предмет на допълнителна поръчка:
F2000 - Универсална чанта за носене за Profitest MTech и аксесоарите
F2020 - Голяма чанта за Profitest MTech и аксесоарите
Masterkoffer - пластмасов куфар за Profitest MTech и аксесоарите
Akkus-Set Master Кoмплект - 8 бр. акумулаторни батерии NiMH (2300 mAh)
Ladegerät Master - Зарядно устройство , предназначено за зареждане на акумулаторни батерии за уред Profitest MTech
WZ12C - токови клещи, чрез които става възможно измерването на утечни токове в граници 1mA….15A , 3% и на работни токове в граници 1…150А, 2%. Клещите имат вграден товар за предпазване на работещия и уреда от високо напрежение на вторичната им страна.
Metraflex Р300 – гъвкави токови клещи – 3А, 30А, 300А, от 20 Hz до 4 kHz
(алтернатива на Z3512A)
SP350 - заземителна сонда с дължина 35 см.
TR25 – макара с 25 m измервателен кабел
TR50 – метален барабан с 50 m измервателен кабел
A3-16 - 5-полюсен трифазен токов адаптор за 16А СЕЕ контакти
A3-32 - 5-полюсен трифазен токов адаптор за 32А СЕЕ контакти
A3-63 - 5-полюсен трифазен токов адаптор за 63А СЕЕ контакти
Z500A - aдапторен комплект
Z502F - баркод четец за RS232, принтер и RFIFD скенер
Z721D - kомплект ролки с етикети за баркодове и за принтер: ш: 3х24/1 х18/1х9 mm, g: 8 m
Z722Е - kомплект ролки с етикети за баркодове и за принтер: ш: 5х18 mm, g: 8 m
PS3 - Софтуер за мениджмент и експлоатация на електрооборудването (както и допълнителни модули за протоколно генериране, дистанционно управление, мениджъмт, управление на експлоатацията, баркод печат)
KS24 - 4m удължен кабел
1081 Probe - cонда за подово измерване за EN 1081 и DIN VDE 0100
Z3512A - токови клещи с обхват 0…1/100/...1000 А АС, ±(0.7%....0.2%)
(алтернатива на Metraflex P300)
ISO- Kalibrator 1 - aдаптор за калибриране за изпитване на точността на уреда при измерване изолационното съпротивление и ниски съпротивления.