Каталог

Търсене

Прибори за измерване параметрите на електробезопасност - Прибори за измерване на параметрите на безопасност на електроустановки

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MPRO

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MPRO 0 Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MPRO 0

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MPRO (M=Master) (позволява измерване на заземлението без разкачване на заземителите)от ново технологично поколение, с работа в диалогов режим и подобренитехнически характеристики, в комплект с адаптер за измерване нанапрежение, съпротивление на контур фаза-защитна нула (работна нула),ток на к.с. на контура, заземително съпротивление, честота, нискоомносъпротивление, изолационно съпротивление. Уредът проверяванадеждността на стандартните дефектнотокови защити, притежава указателза посоката на въртене на електрическото поле (последователност нафазите), изчислява дължината на кабел с известно сечение. Уредътпозволява селективно измерване на заземително съпротивление сизползване на заземителни сонди и измерване на заземителносъпротивление с 2 бр. токови клещи , генерираща Е- Clip 2 (1 бр.) исензорна - Z3512A (1 бр.) без разкачване на заземителите. Захранванетона уреда се осъществява от 8 броя батерии по 1,5V, тип LR6. В случай, чебатериите са акумулаторни, уредът позволява зареждането им, безизваждане от корпуса, чрез адаптер за 240 V или за превозно средство.Благодарение на своята специална конструкция, бутони за управление връкохватката и ремък за окачване, уредът се характеризира с максималноудобство при работа.


 

Технически характеристики:

1. Графичен осветен LCD екран за показване на измервателните величини и граничните стойности, менюта, схеми на свързване, помощна информация, таблици, съобщения за грешки и т. н.
2. Сигнални лампи за индикация на превишаването на граничните стойности.
3. Измерване на променливи напрежения до 600 V .
4. Измерване на честота в интервал 15....1000 Hz.
5. Измерване импеданса на контура фаза-нула (защитна или работна нула) под напрежение 0.01...9,99  с разделителна способност 10 mΩ.
6. Изчисляване тока на късо съединение за точката на измерване 0...999 A...9,99 kA.....50 kA с разд. Способност съответно 1 А, 10 А, 100 А
7. Измерване на изолационно съпрот. В интервал 1 Ω...300 МΩ спостоянни напрежения 10, 100, 250, 500, 1000 V или регул.напрежение в обхват 25...1200 V.
8. Измерване на малки омически съпротивления (0,01.....99,9 Ω) по вградена четирипроводна схема с офсет на стойности до 10 Ω. Изчисляване дължина на меден проводник със станд. сечение на основата на измереното съпротивление.
Измерване на утечни токове до 1 A АС и на работни токове 5....150А АС посредством токови клещи (обект на допълнителна поръчка).
9. Установяване последователност на фазите.
10. Извеждане на списък с подходящите предпазители.
11. Възможност за измерване изолационен импеданс на подове и стени.
12. Възможност за измерване проводимостта на настилки за електростатични заряди по EN 1081.
13. Изпитване на стандартни дефектнотокови защити ДТЗ :
- тип А - за използване във вериги, "замърсени" с хармоници , или пулсиращи съставки на променлив и постоянен ток, с преобладаващи консуматори като компютри, изправители, луминесцентно осветление и т.н. – приложение в България ,
Изпитване с номинален ток : 10, 30, 100, 300, 500 mA, включващо задействането им с линейно нарастващ ток на утечка и извеждане на екрана на действителн ия ток на задействане .
- допирното напрежение в момента на сработването, както и на заземителното съпротивление.
- тип АС - за използване във нормални променливотокови вериги без наличие на хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток и реагиратсамо на променливи токове с нулева последователност–приложение в България.
- Изпитване на ДТЗ с петкратен номинален ток на защитата и извеждане времето на задействане.
- Възможност за изпитване на ДТЗ чувствителни към постоянен ток.
- Изпитване на ДТЗ в мрежи с изолиран звезден център.
- Възможност за изпитване на ДТЗ с утечен ток, зададен от потребителя.
14. Измерване на заземително съпротивление чрез I/U - измервателни методи и пад на напрежение на заземител (отделен от мрежата) с/без заземителна сонда SP 350 и макара TR 25, предмет на допълнителна заявка
15. Уредът позволява селективно измерване на заземително съпротивление с използване на заземителни сонди и измерване на заземително съпротивление с 2 бр. токови клещи - генерираща Е- Clip 2 (1 бр.) и сензорна - Z3512A (1 бр.) без разкачване на заземителите, предмет на допълнителна заявка.
16. Измерване на заземително съпротивление на утечка.
17. Възможност за изпробване стартиране на електромер.
18. В уредът има интегрирана памет, съхраняваща данни от измерванията, уреда обменя данните с компютър в двете посоки чрез USB връзка без необходимост от допълнително оборудване
19. Измервателния уред позволява въвеждане на данни чрез бар-код четец , свързан посредством RS232 порт, както и чрез RFID скенер.
20. Възможност за връзка с печатащо устройство.
Доставката включва измервателни адаптери (2/3-полюсен адаптор, щепсел Шуко), крокодилни щипки, комплект батерии, ремък за окачване, компютърна програма "ETC" (версияGB) за комуникация с уреда, DAkkS калибр. сертификат по IEC 17025, валидност 3 год., ръководство за работа на български език.


Принадлежности към Profitest MPRO, предмет на допълнителна поръчка:
Z700D - Универсална чанта за носене за Profitest MPRO и аксесоарите
Алуминиев куфар "Устройство" за Profitest MPRO и аксесоарите
Алуминиев куфар "Земя" за Profitest MPRO с място и аксесоарите за измерване земно съпротивление и 2 клещи
Кoмплект 8 бр. акумулаторни батерии NiMH (2300 mAh)
Зарядно устройство , предназначено за зареждане на акумулаторни батерии за уред Profitest MPRO
Z219C – токови клещи, чрез които става възможно измерването на утечни токове в граници 1mA....15A , 3% и на работни токове в граници 1...150А, 2%. Клещите имат вграден товар за предпазване на работещия и уреда от високо напрежение на вторичната им страна.
SP350 - заземителна сонда с дължина 35 см
TR25 – макара с 25 m измервателен кабел
TR50 – метален барабан с 50 m измервателен кабел
4m удължен кабел
Телескопична щанга за PE измерване
5-полюсен трифазен токов адаптор за 16А СЕЕ контакти
5-полюсен трифазен токов адаптор за 32А СЕЕ контакти
5-полюсен трифазен токов адаптор за 63А СЕЕ контакти
Адапторен комплект
Баркод четец RS232, принтер и RFID скенер
Комплект ролки с етикети за баркодове и за принтер ш: 3х24/1 х18/1х9 mm, g: 8 m
Комплект ролки с етикети за баркодове и за принтер ш: 5х18 mm, g: 8 m
Софтуер за мениджмънт и експлоатация на електрооборудването (както и допълнителни модули за протоколно генериране, дистанционно управление, мениджъмт, управление на експлоатацията, баркод печат)
Сонда за подово измерване за EN 1081 и DIN VDE 0100
Z501S – адаптор за измерване земното съпротивление за присъединяване токови клещи E-Clip 2 и Z3512А
Z591B - Генераторни клещи (1 бр. ) за измерване земното съпротивление
Фактор на трансмисията – 1000 А/1А
Токов обхват: 0.2 А....1200А
Изходен сисгнал: 0.2 mA....1.2 A
Z3512A – сензорни токови клещи (1 бр. ) с обхват 0...1/100/...1000 А АС, ±(0.7%....0.2%)
M662A – Адаптор за калибриране за изпитване на точността на уреда при измерване изолационното съпротивление и ниски съпротивления