Каталог

Търсене

Прибори за измерване параметрите на електробезопасност - Прибори за измерване на параметрите на безопасност на електроустановки

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MXTRA

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MXTRA 0 Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MXTRA 0

Универсален микропроцесорен тестер PROFITEST MXTRA (позволява измерване на заземлението без разкачване на заземителите) от ново технолог. поколение, с работа в диалогов режим и подобрени технически х/ки, в комплект с адаптер за измерване на напрежение, съпрот. на контур фаза-защитна нула (работна нула), ток на к.с. на контура, заземително съпротивление, честота, нискоомно съпрот., изолационно съпротивление. Уредът позволява измерване на съпротивление на контур фаза-защитна нула (работна нула) без изключване на дефектнотоковите защити. Уредът проверява надеждността на стандартните дефектнотокови защити, включително и специални дефектнотокови защити селективни S, преносими (SRCDs, PRCDs), тип G/R, тип А, тип АС, тип В.
Притежава указател за посоката на въртене на електрическото поле (последователност на фазите), изчислява  дължината на кабел с известно сечение. Уредът позволява селективно измерване на заземително съпротивление с използване на заземителни сонди и измерване на заземително съпротивление с 2 бр. токови клещи (генерираща и сензорна) без разкачване на заземителите. Захранването на уреда се осъществява от 8 бр. батерии по 1,5V, тип LR6. В случай, че батериите са акумулаторни, уредът позволява зареждането им, без изваждане от корпуса, чрез адаптер за 230 V или за превозно средство. Благодарение на своята специална конструкция, бутони за управление в ръкохватката и ремък за окачване, уредът се характеризира с максимално удобство при работа.


 

Технически характеристики:

1. Графичен осветен LCD екран за показване на измервателните величини и граничните стойности, менюта, схеми на свързване, помощна информация, таблици, съобщения за грешки и т. н.
2. Сигнални лампи за индикация на превишаването на граничните стойности.
3. Измерване на променливи напрежения до 600 V .
4. Измерване на честота в интервал 15….1000 Hz.
5. Измерване импеданса на контура фаза-нула (защитна или работна нула) под напрежение 0.01…9,99  с разделителна способност 10 mΩ.
6. Изчисляване тока на късо съединение за точката на измерване 0…999 A…9,99 kA…..50 kA с разд. Способност съответно 1 А, 10 А, 100 А
7. Измерване на изолационно съпротивление в интервал 1 …300 М с постоянни напреж. 10, 100, 250, 500, 1000 V или регулируемо напреж. в обхват 25…1200 V.
8. Измерване на малки омически съпротивления (0,01…..99,9 ) по вградена четирипроводна схема с офсет на стойности до 10 Ω. Изчисляване дължина на меден проводник със стандартно сечение на основата на измереното съпротивление.
9. Измерване на утечни токове до 1 A АС и на работни токове 5….150А АС посредством токови клещи  (обект на допълнителна поръчка).
10. Установяване последователност на фазите.
11. Извеждане на списък с подходящите предпазители.
12. Възможност за измерване изолационен импеданс на подове и стени.
13. Възможност за измерване проводимостта на настилки за електростатични заряди по EN 1081.
14. Изпитване на стандартни дефектнотокови защити (ДТЗ): 
- тип А - за използване във вериги, "замърсени" с хармоници , или пулсиращи съставки на променлив и постоянен ток, с преобладаващи консуматори като компютри, изправители, луминесцентно осветление и т.н.  – приложение в България ,
Изпитване с номинален ток : 10, 30, 100, 300, 500 mA, включващо задействането им с линейно нарастващ ток на утечка и извеждане на екрана на действителния ток на задействане .
- допирното напрежение в момента на сработването, както и на заземителното съпротивление.
- тип АС - за използване във нормални променливотокови вериги без наличие на хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток и реагиратсамо на променливи токове с нулева последователност– приложение в България.
-  Изпитване на ДТЗ с петкратен номинален ток на защитата и извеждане времето на задействане.
-  Възможност за изпитване на ДТЗ чувствителни към постоянен ток.
-  Изпитване на ДТЗ в мрежи с изолиран звезден център.
-  Възможност за изпитване на ДТЗ с утечен ток, зададен от потребителя
- клас В - за приложение във вериги, замърсени с хармоници или пулсиращи съставки на прав продължителен ток.
- Изпитване на специални ДТЗ и ДТЗ в мрежи с изолиран звезден център.
- Възможност за изпитване на ДТЗ с утечен ток, зададен от потребителя.
15.Изпитване на специални ДТЗ селективни, преносими (SRCDs, PRCDs), тип G/R, тип А, тип АС, тип В и ДТЗ в мрежи с изолиран звезден център.
16. Измерване на заземително съпротивление чрез I/U – измервателни методи и пад на напрежение на заземител (отделен от мрежата) с/без заземителна сонда SP 350 и макара TR 25, предмет на допълнителна заявка.
17. Уредът позволява селективно измерване на заземително съпротивление с използване на заземителни сонди и измерване на заземително съпротивление с 2 бр. токови клещи - генерираща Е- Clip 2 (1 бр. )  и сензорна Z3512A (1 бр. ) без разкачване на заземителите, предмет на допълнителна заявка.
18. Измерване на заземително съпротивление на утечка.
19. Възможност за изпробване стартиране  на електромер.
20. В уредът има интегрирана памет, съхраняваща данни от измерванията.
21. В уредът има интегрирана памет, съхраняваща данни от измерванията, уреда обменя данните с компютър в двете посоки чрез USB връзка без необходимост от допълнително оборудване.
22.  Измервателния уред позволява въвеждане на данни чрез бар-код четец , свързан посредством RS232 порт, както и чрез RFID скенер.  
23. Възможност за връзка с печатащо устройство.
Доставката включва и измервателни адаптери (2/3-полюсен адаптор,     щепсел Шуко), крокодилни щипки, комплект батерии, ремък за окачване,  компютърна програма “ETC” (версия GB) за комуникация с уреда, DAkkS калибр. сертификат по IEC 17025, валидност 3 год., ръководство за работа на български език.


 

Принадлежности към Profitest MXTRA, предмет на допълнителна поръчка:
F2000 - Универсална чанта за носене за Profitest MXTRA и аксесоарите
Алуминиев куфар “Устройство” за Profitest MXTRA и аксесоарите
Алуминиев куфар “Земя” за Profitest MXTRA с място и аксесоарите за измерване земно съпротивление и 2 клещи
Кoмплект 8 бр. акумулаторни батерии NiMH (2300 mAh)
Зарядно устройство , предназначено  за зареждане на акумулаторни батерии за уред Profitest MXTRA
WZ12C – токови клещи, чрез които става възможно измерването на утечни токове в граници 1mA….15A , 3% и на работни токове в граници 1…150А, 2%. Клещите имат вграден товар за предпазване на работещия и уреда от високо напрежение на вторичната им страна.
SP350 - заземителна сонда с дължина 35 см.
TR25 – макара с 25 m измервателен кабел
TR50 – метален барабан с 50 m измервателен кабел
4m удължен кабел
Телескопична щанга за PE измерване
5-полюсен трифазен токов адаптор за 16А СЕЕ контакти
5-полюсен трифазен токов адаптор за 32А СЕЕ контакти
5-полюсен трифазен токов адаптор за 63А СЕЕ контакти
Адапторен комплект
Баркод четец RS232, принтер и RFID скенер
Комплект ролки с етикети за баркодове и за принтер ш: 3х24/1 х18/1х9 mm, g: 8 m
Комплект ролки с етикети за баркодове и за принтер ш: 5х18 mm, g: 8 m
Софтуер за мениджмент и експлоатация на електрооборудването (както и допълнителни модули за протоколно генериране, дистанционно управление, мениджъмт, управление на експлоатацията, баркод печат)
Сонда за подово измерване за EN 1081 и DIN VDE 0100
Z501S – адаптор за измерване земното съпротивление за присъединяване токови клещи E-Clip 2 и Z3512А
Z591B - Генераторни клещи (1 бр. ) за измерване земното съпротивление
Фактор на трансмисията – 1000 А/1А;
Токов обхват: 0.2 А....1200А
Изходен сисгнал: 0.2 mA….1.2 A
Z3512A – токови клещи (1 бр. ) с обхват 0…1/100/...1000 А АС, ±(0.7%....0.2%)
M662A – Адаптор за калибриране за  изпитване на точността на уреда при измерване изолационното съпротивление и ниски съпротивления